Μηχανικός Οχημάτων / Vehicle Mechanic (Nicosia, Larnaca – MGR030520)

Full Time
Applications have closed

Μηχανικός Οχημάτων

Πελάτης μας, αναγνωρισμένος και σημαντικός Οργανισμός στον τομέα των Δημόσιων Μεταφορών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιθυμεί να προσλάβει στελέχη με δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα, για θέσεις Μηχανικού Οχημάτων, με έδρα τη Λευκωσία ή/και Λάρνακα.

Η Θέση

Τα άτομά που θα επιλεγούν  για τη θέση, θα είναι υπεύθυνα να διενεργούν προληπτική και διορθωτική συντήρηση, σέρβις και επιδιόρθωση σε επαγγελματικά οχήματα (λεωφορεία).

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Ικανότητα διάγνωσης μηχανικών και υδραυλικών βλαβών με την χρήση διαγνωστικών και άλλων μεθόδων
 • Πραγματοποίηση γενικής συντήρησης, σέρβις και επιδιόρθωση σε επαγγελματικά οχήματα (λεωφορεία)
 • Διασφάλιση ότι οι επισκευές που διενεργήθηκαν στα οχήματα έχουν ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες ασφάλειας και εμπίπτουν στις βασικές προϋποθέσεις του ISO και των αρμόδιων υπηρεσιών του Κράτους
 • Οργάνωση και εποπτεία του ανειδίκευτου τεχνικού προσωπικού

Προσόντα

 • Απολυτήριο Τεχνικής Σχολής ή Δίπλωμα ή Πτυχίο στους κλάδους μηχανολογίας / μηχανικής ή σε άλλο σχετικό κλάδο
 • 4 – 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Εμπειρία στην αλλαγή κιβωτίων ταχυτήτων και μηχανών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εμπειρία σε διαγνωστικό εξοπλισμό θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης εγχειριδίων συντήρησης
 • Βασική γνώση προγραμμάτων MS Office
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα να δουλεύει με συστηματικότητα και αποτελεσματικότητα
 • Ευχάριστή προσωπικότητα και διάθεση για ομαδική εργασία
 • Προθυμία να εργάζεται σε σύστημα βάρδιας

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων καθώς και συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Αιτήσεις

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ή επικοινωνήσουν μαζί μας το αργότερο στο careers@mgr-hr.com και στο τηλέφωνο +357 22 877744 μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.

Η MGR και ο πελάτης μας ήμαστε εργοδότες παροχής ίσων ευκαιριών.

 

Vehicle Mechanic

Our client, a reputable and established Public Transport organization with local and international operations, is seeking to recruit a high calibre professional for the position of Vehicle Mechanic, be based in Nicosia and/or Larnaca.

The Position

The successful candidate will carry out preventive and corrective maintenance, servicing and repairs on commercial vehicles (buses) and will be responsible amongst other for:

 • Carrying out fault finding procedures on vehicle mechanical breakdowns and incidences
 • Performing general maintenance, service and repairs on commercial vehicles (buses)
 • Ensuring that repairs carried out on vehicles have followed all safety procedures and are in accordance with ISO and government standard requirements
 • Managing and supervising the work of Semi-Skilled Technicians

Requirements

 • Technical School or Higher Technical Institute (ATI) or HND Diploma in mechanics / mechanical engineering or in another relevant field
 • 4 – 5 years of experience in a similar role
 • Previous experience in replacing gear boxes and engines will be considered an advantage
 • Previous experience in working with diagnostic equipment will be considered an advantage
 • Ability to read and understand maintenance manuals
 • Basic knowledge of MS Office Suite
 • Command of the Greek and English languages
 • Ability to work systematically and efficiently
 • Pleasant personality and team-work orientation
 • Willingness and availability to work under a shifts schedule

Remuneration

An attractive and competitive remuneration package will be offered to the successful candidates, as well as opportunities for continuous growth and development

Applications

All applications will be treated with the strictest confidentiality. Interested applicants should forward their Curriculum Vitae or contact us at careers@mgr-hr.com or at +357 22 877744 by Friday, 5th of June 2020.

MGR and our Client are equal opportunities employers